Rechten voorbehouden

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over de Cito Amsterdam – haar ondernemingen – en haar producten. De informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Cito Amsterdam kan dan ook niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. De informatie op deze website wordt door de Cito Amsterdam geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.

Door deze website te bezoeken gaat u ermee akkoord dat Cito Amsterdam niet aansprakelijk is voor enigerlei schade als gevolg van – onder meer – onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, het gebruik van door Cito Amsterdam via deze website verstrekte informatie, adviezen, ideeën en/of materiaal en/of het gebruik van informatie of materiaal van websites verbonden aan deze website of waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Tevens aanvaardt Cito Amsterdam geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie of diensten door de Cito Repro groep via deze website of anderszins langs elektronische weg.

De hierboven vervatte beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade een gevolg is van opzet of grove schuld van de zijde van Cito Amsterdam of diens leidinggevenden.